یکشنبه، بهمن ۲۳، ۱۳۸۴

کور

داشتم یه کاری میکردم و فسقلی هم یه بند حرف میزد و من بدون اینکه گوش بدم میگفتم:آهان..آره .تو نگو داره یه سوالی از من میکنه و من همش دارم میگم آهان.یهو از این همه بی توجهی به ستوه اومد و فریاد زد: مگه کوری..هر چی میگم نمیشنوی!!!ا

هیچ نظری موجود نیست: