یکشنبه، فروردین ۰۶، ۱۳۸۵

نامه به خدا

خدای عزيز، توی مدرسه ياد گرفته ام که تو می توانی از کرم ابريشم پروانه بسازی. به نظر من اين کارت محشر است. برای خواهرم چه کار می توانی بکنی؟ او زشت است. لطفا به پدر و مادرم نگو من اين را برايت نوشته ام!!ا
رفيق تو: گرک (۱۱ساله)ا

هیچ نظری موجود نیست: