جمعه، بهمن ۱۳، ۱۳۸۵

حفظ محیط زیست

با فسقلی رفته بودم یکشنبه بازار یا به قول فسقلی یکشنبه فروشی! داشتیم راه میرفتیم . به یه جایی رسیدیم که کمی آشغال روی زمین ریخته شده بود.فسقلی با ناراحتی رو به من کرد و گفت: ببین مامان.. مردم چقدراینجا آشغال رو زمین ریختن و هوا رو آلوده کردن!!ا

۲ نظر:

عمو اروند گفت...

به این فسقلی ما در ایران خوش می‌گذرد؟

نرجس گفت...

خوب بده بچه به فكر همه چيز هست!!؟